Хемија / Билогија

  • Садета Адиловић, Професор хемије

Основну и средњу школу завршила у Новој Вароши. Звање Професора хемије стекла је на ПМФ у Приштини. У просвети ради од 1996. године, а у ОШ „Свети Сава“ од 2011. године.

 

  • Славенко Грбовић, Доктор природних наука-биохемијске науке

Рођен је 10.03.1978. године у Пријепољу где је завршио основну школу и гимназију. Природно–математички факултет, Одсек за биологију, уписао је 1997. године у Подгорици где је дипломирао 2003. године. Исте године уписао је постдипломске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департман за хемију–одсек биохемија.
Као предмет његовог научног рада одабрао је истраживања секундарних биљних метаболита и могућности њихове примене као потенцијалних антиоксидантних, антибактеријских и антимутагених агенаса.
Докторску дисертацију под називом „HEMIJSKA KARAKTERIZACIJA I BIOLOŠKE AKTIVNOSTI VRSTA EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH. I EUCALYPTUS GUNNI HOOK IZ CRNE GORE“ одбранио је у јуну 2010. године и стекао звање доктор природних наука – биохемијске науке.
У току научно истраживачког рада до сада је објавио неколико научних радова у домаћим и реномираним међународним часописима. Поред тога активно је учествовао и на више међународних конгреса из области биохемије као и на ИПА пројекту ЕУ у области истраживања биодиверзитета.
Запослен у О.Ш. „Свети Сава“ од 2003. године, а послове директора школе обављао је од јула 2013, до јула 2015. године.